Čebelarjeva opravila v juliju in avgustu

Letošnja čebelarska sezona je zelo specifična. Zgodnja pomlad je bila izredno topla, kar je pri čebelah povzročilo bujen spomladanski razvoj. Sledilo je hladno in deževno vreme, ki se je vleklo do konca meseca maja, zato smo morali čebele v maju oskrbovati s hrano, da so preživele in se razvijale. Tako so toplejše junijsko vreme čebelje družine pričakale v slabši kondiciji in tudi zaradi tega nekaterih paš v posameznih delih Slovenije niso mogle izkoristiti, kot bi to lahko sicer. Kljub temu se nadejamo, da bo vreme v drugi polovici leta čebelam bolj naklonjeno, da si bodo lahko nabrale zadovoljivo zalogo hrane in v zimo odšle dovolj močne. Da bi do tega res prišlo, bomo čebelarji morali pri čebelah postoriti veliko dela, med katerim je glavno uspešno zatiranje varoj.

V juliju večinoma zaključujemo čebelarsko sezono, v avgustu pa začnemo čebele pripravljati na novo. V tem mesecu se konča medenje na kostanju, s tem pa se glavne paše zaključijo. Možne so še kasnejše paše na hoji, ajdi, bršljanu in nekaterih drugih rastlinah, vendar mora biti naša skrb od konca paše na kostanju usmerjena predvsem v oskrbo čebeljih družin za novo čebelarsko sezono.

V našem čebelarstvu v juliju spremljamo podatke opazovalne-napovedovalne službe in beležimo donose medu s panjsko tehtnico. Ob tem spremljamo vremensko napoved, ki v pretežni meri vpliva na dejavnost čebel in donose. Ko se paša na kostanju zaključi, sledijo točenje, pregled čebeljih družin, menjava matic, izdelava narejencev ter zatiranje varoj.

Pregled družin

Pregled družin opravim v dneh po točenju kostanja oz. v drugi polovici julija. Pri tem uredim gnezdo za zimo. Neizgrajene sate, starejše sate in nepravilno grajene sate prestavim v medišče. V plodišču pa ob rob namestim sate s hrano in cvetnim prahom, ob njega pa obstoječo zalego in lepo zgrajeno satje, ki je bilo najmanj enkrat zaleženo. Polovico satov iz medišča odstranim, druge pa razmaknem, da je med njimi prostor. Matične rešetke s tanko pločevino pokrijem na ¾, da družine prehajajo skozi njih in iz zgornjih satov prenesejo morebitno zalogo v plodišče.

Menjava matic

Med julijskim pregledom sem pozoren na starost in kakovost matice, ki jo ocenjujem po količini in strjenosti zalege in po zapiskih na panjskem listu. Zanimajo me ocenjena mirnosti, donosnost in čistilni nagon, ki ga ocenjujem na podlagi očiščenosti podnice.

Če matico na podlagi vseh podatkov ocenim kot primerno za naslednjo sezono, jo pustim v panju, v nasprotnem primeru jo iz panja odstranim. Novo oprašeno matico vstavljam v panj isti ali naslednji dan v transportni matičnici. Iz panja glede na moč družine odvzamem po enega ali dva sata zalege s čebelami in en sat s cvetnim prahom in zalogo. V povprečju iz dveh družin naredim po en narejenec, ki ga z mlado oprašeno matico namestim na novo lokacijo. Družinam dodam tudi hrano v obliki raztopine, da mlado matico čim bolj spodbudim k zaleganju.

Graf 2: Primerjava povečevanja števila varoj v čebelji družini po različno učinkovitem zatiranju varoj (30-%, 79-%, 90-%, 95-% in 99-%) ter prikaz števila dni, v katerih število varoj preseže prag škodljivosti (2500 varoj).

Krmljenje družin

Vse družine v tednu po pregledu začnem krmiti za zimo. Družinam raztopino dodajam v petlitrskih kanticah s cevko. Na ta način družina raztopino predela v približno enem tednu. Družinam v povprečju dodam 15 l raztopine, ki jo pripravljam v razmerju 1 : 1. S predelavo sladkorne raztopine želim zaposliti poletne čebele, saj se zavedam, da matice po juliju začnejo zalegati jajčeca, iz katerih se razvijejo dolgožive čebele, ki bodo matico spremljale čez zimo in bodo spomladi oskrbovale prvo zalego. Te čebele morajo biti dobro oskrbovane, da se lepo razvijejo in so čim manj iztrošene.

Preprečevanje ropanja družin

V juliju in avgustu se pojavi brezpašno obdobje, v katerem lahko nastopi ropanje družin, predvsem če imamo na isti lokaciji šibkejše (narejence) in močnejše (gospodarske) družine. Vzrokov za ropanje nikoli ne iščem pri sosednjih čebelarjih in odgovornost za rop vedno pripišem sebi. Zavedam se, da narava ščiti močnejše in da šibkejše, nekonkurenčne čebelje družine druge hitro prepoznajo in se polastijo njihovih zalog. V panje ne nameščam čebeljega koridorja in ne zožujem žrel. Tudi ropanih družin ne ščitim, ampak jih pred čebelnjakom ometem v travo in satje dodam drugim družinam v medišče, da ga sčistijo. Trudim se, da so družine toliko močne, da se pred ropom same ščitijo. Poleg tega se trudim, da ropa s krmljenjem oz. premeščanjem polnih satov ne povzročam sam.

Skrb za zatiranje varoj

Po zadnjem točenju začnem zatiranje varoj po navodilih veterinarske službe. Varoje si prizadevam zatirati na poletnih čebelah in poleg tega poskrbeti, da se te ne razmnožujejo v zalegi, v kateri se razmnožujejo dolgožive čebele.

Največji vpliv na število varoj v čebelji družini v poznopoletnem obdobju ima začetno število varoj v družini. Že zelo majhne razlike v začetnem obdobju lahko povzročijo velike razlike v napadenosti družin v poznejšem obdobju. Primerjava je prikazana na Grafu 1, iz katerega je razvidno, da če smo uspešno zatirali varoje v zimskem času in nam je v panju ostala le ena varoja, potem ta potrebuje 200 dni, da doseže število 2.500 varoj v čebelji družini (prag škodljivosti), pri kateri moramo izvesti njihovo zatiranje, v nasprotnem primeru lahko družina propade. (Število varoj v panju lahko ugotavljamo s testnim vložkom, sladkornim testom …) Če je po zimskem zatiranju v panju ostalo 50 varoj, te potrebujejo le 100 dni, da se razmnožijo do praga škodljivosti.

Med sezono, zlasti v drugem delu (junij in julij), moramo zato čebelarji redno spremljati število varoj v čebeljih družinah s štetjem naravnega odpada varoj na testnem vložku ali z metodo pretresanja 300 čebel v kozarcu s sladkorjem v prahu. Če napadenost z varojami preseže prag škodljivosti, je treba varoje zatirati. Pri tem je zlasti pomembna učinkovitost zatiranja, saj je od te odvisno, koliko varoj bo ostalo v panju in kako hitro se bo njihovo število znova povzpelo čez prag škodljivosti. Na Grafu 2 je prikazan čas, ki je potreben, da se število varoj ob uporabi različno učinkovitih sredstev za njihovo zatiranje znova povzpne čez prag škodljivosti.

Na učinkovitost zatiranja vplivata sredstvo, s katerim zatiramo varoje, ter čebelarjeva natančnost pri upoštevanju vseh navodil za uporabo. Tudi najučinkovitejše sredstvo ima ob napačni uporabi manjšo učinkovitost od deklarirane, zato je natančno upoštevanje teh izrednega pomena.

Zaključek
Letošnja čebelarska sezona bo zelo kratka in za oskrbovanje čebel zelo zahtevna. Zato je nujno, da se ne držimo ustaljene prakse oskrbe čebel, ampak to prilagajamo trenutnemu razvoju. Zavedajmo se, da se v juliju in avgustu začnejo opravila, od katerih je v veliki meri odvisno, kako bodo čebele prezimile. Za uspešno prezimitev potrebuje družina predvsem dobro in zdravo matico, dovolj zaloge hrane in nizko napadenost z varojami ter drugimi škodljivci. Menim, da je predvsem slednje glavni razlog, da čez zimo še vedno v povprečju izgubimo preveč čebel. Zato vsem želim, da bi bili v letošnji sezoni z zatiranjem čim uspešnejši in bi v jesenskem času imeli zdrave in dobro preskrbljene čebelje družine.

0